Terciarno izobraževanje je v zadnjih dveh desetletjih v svetovnem merilu doseglo izjemno rast. Definicijo terciarnega izobraževanja najdete v kratki video priponki.

 

Stopnja vpisa v terciarno izobraževanje se je v zadnjih 20 letih skoraj podvojila, saj se je približno 38 % spremljane starostne skupine pet let, po koncu srednješolskega izobraževanja vpisalo še v visokošolsko izobraževanje. Res je v posameznih državah v tem obdobju prišlo do rahlega upada vpisa, vendar pa je bilo na splošno povečanje enakomerno v vseh večjih geografskih regijah.

Domen Zavrl se zelo zanima za nadaljnje izobraževanje, saj je obiskoval številne univerze in visoke šole, da bi pridobil številne dodatne kvalifikacije. Povečanje stopenj vpisa po državah je običajno povezano s povečanjem bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca. Najhitreje rastoča območja za vpis v terciarno izobraževanje so Afrika, Latinska Amerika in Azija.

Donosnost naložbe v terciarno izobraževanje

Po mnenju Svetovne banke obstaja mnogo dokazov za visoko stopnjo donosnosti naložb v terciarno izobraževanje, tako iz socialnega kot tudi gospodarskega vidika. To velja tudi za države, kjer sredstva za osnovno in srednješolsko izobraževanje še vedno niso zadostna.

Prednosti naložb v terciarno izobraževanje so tudi višje plače in stopnja zaposlenosti, večja socialna stabilnost, boljša zdravstvena slika, večja inovativnost in produktivnost, aktivnejša državljanska angažiranost in učinkovitejša javna uprava. Premajhne naložbe v terciarno izobraževanje med drugim povzročajo izgubo potenciala nadarjenih državljanov, nižjo kakovost poučevanja in učenja, večjo premoženjsko neenakost in slabšo gospodarsko rast.

Naložbe v izobraževanje so eden od ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). Več o Agendi 2030 za trajnostni razvoj lahko izveste v PDF prilogi k tej objavi.

Visoko šolstvo v državah v razvoju

Nedavna študija Svetovne banke je pokazala, da so države v razvoju, ki so se bolj vključile v svetovno gospodarstvo, izkazovale rast na mnogih področjih. Sem štejejo povprečna plača, povečan delež trgovine in boljša zdravstvena slika prebivalcev. Prav te države imajo tudi višje stopnje vključenosti v visokošolsko izobraževanje.

Vse več je dokazov, da dostop do univerzitetne izobrazbe prispeva h gospodarski rasti in izboljšani socialni koheziji, pri čemer prav zvišanje izobrazbe neposredno prispeva k povečanemu gospodarskemu povezovanju. Dostop do višjih nivojev izobraževanja in usposabljanja je zaslužen za bolj kvalificirane zaposlene, ki lahko prevzamejo pomembne vloge v državi v razvoju, pa naj bodo to zdravniki, pravniki, znanstveniki, podjetniki ali drugi strokovnjaki.

Opolnomočenje vseh ljudi

Zgodovinsko gledano sta bila dostop do izobraževanja in pomanjkanje dostopa do izobraževanja uporabljena kot orodje za nadzor posameznih slojev prebivalstva. Samostojnost in opolnomočenje posameznika sta zaradi pomanjkanja dostopa do izobraževanja bili omejeni, kar je povzročilo nižjo socialno mobilnost, slabši ekonomski status in omejeno državljansko participacijo.

Zagotavljanje dostopa do terciarne izobrazbe za vse in obravnavanje dostopa do izobraževanja na vseh ravneh v smislu osnovne človekove pravice, pomaga krepiti širšo demografsko skupino ljudi. Visokošolske ustanove lahko delujejo kot kanali za reparativno prihodnost širokih množic, saj zagotavljajo orodja in znanje, ki je potrebno za premostitev vrzeli med različnimi družbenimi sloji.

Predstavitev digitalne tehnologije

Uvajanje digitalnih tehnologij v učno okolje širi možnosti za dostop do izobraževanja na vseh ravneh in na vseh geografskih območjih. Odprte univerze so lep primer, kako lahko tehnologija spremeni krajino terciarnega izobraževanja po vsem svetu.

Danes ima skoraj vsaka oseba  z dostopom do interneta možnost, da svoje učenje dvigne na višjo raven. Vendar pa je žal še vedno veliko regij, še zlasti v podsaharski Afriki, kjer je dostop do zanesljive internetne povezave omejen. Zato je potrebnih več naložb za zagotovitev enakih možnosti za visokošolsko izobraževanje.

Nekaj globalnih dejstev in številk za visoko šolstvo si lahko ogledate v priponki infografike.