Najpomembnejše računovodske osnove bi moral poznati in razumeti vsak lastnik majhnega podjetja, saj bi tako veliko bolje in lažje razumel celoten računovodski proces v svojem podjetju. Večino podjetnikov pri srcu stisne vsakokrat, ko pomislijo na učenje in razumevanje zapletenih računovodskih izrazov ali izkazov. Vendar pa z nekaj vaje, učenja in dobre volje praktično vsakdo lahko razume vsaj najpomembnejše osnove računovodstva.

KAJ JE FINANČNO RAČUNOVODSTVO?

Finančno računovodstvo skrbi za analizo, povzetek in poročanje o finančnih transakcijah podjetja. Prejemniki teh informacij so lastniki podjetij in delničarji, pa tudi zaposleni, vladne agencije in širša javnost. Za finančno računovodstvo je ključnega pomena pet glavnih kategorij finančnih podatkov: sredstva, odhodki, kapital, obveznosti in prihodki. Računovodstvo in poročanje o odhodkih in prihodkih so zajeti v izkazu poslovnega izida, medtem ko so sredstva, kapital in obveznosti predstavljene v bilanci stanja.

Knjigovodstvo je del računovodstva in ga mora voditi vsako podjetje. Knjigovodje evidentirajo finančne transakcije, računovodje pa te transakcije analizirajo. Dobro je, da kot podjetnik vsaj v osnovi obvladate oboje, da vam lahkoračunovodski izkazi omogočajo analizo poslovanja podjetja in informacije, ki jih potrebujete za kratkoročno in bolj dolgoročno odločanje o poslovanju podjetja.

DVOJNO KNJIGOVODSTVO

Za vsak poslovni dogodek, kot je potni strošek, račun ali bančni izpisek, se mora sestaviti knjigovodska listina in se vnesti v poslovno knjigo. Za samostojne podjetnike ali majhna podjetja, ki beležijo manjše število poslovnih dogodkov, enostavno knjigovodstvo običajno povsem zadošča. Če ima vaše podjetje večjo frekvenco poslovnih dogodkov, je zelo priporočljivo, da uporabljate dvojno knjigovodstvo. Sistem dvojnega knjigovodstva je zasnovan tako, da vsaka poslovna transakcija vpliva na dva računa, saj je vsak poslovni dogodek vnešen v knjige dvakrat. Za vsak vnos v breme boste morali vnesti še ustrezen dobropis. Pri beleženju transakcije morata biti znesek v dobro in v breme enaka.

KAPITAL PODJETJA

Kapital je razlika med premoženjem podjetja in njegovimi obveznostmi. Premoženje podjetja so gotovina na vašem bančnem računu, stanje terjatev, zgradba, katere lastnik je podjetje, zaloge v skladišču, računalniška oprema in pohištvo. Premoženje je lahko tudi nepredmetno, dober primer je intelektualna lastnina. Obveznosti podjetja predstavlja tisti znesek, ki ga vaše podjetje dolguje drugim. Sem štejejo tudi posojila oziroma krediti. Stroški podjetja so plače zaposlenih, račun za elektriko, najemnino, nakup opreme in podobno.

Prihodki ali dohodki so vsa denarna sredstva, prejeta med poslovanjem, ne glede na to, ali gre za prodajo izdelkov ali storitev. Kapital predstavlja razlika vaših skupnih obveznosti in vašega celotnega zneska premoženja.

Ujemanje zneskov v obeh knjigah zagotavlja, da vaši računi ostajajo v ravnovesju. Samostojnim podjetnikom ni potrebno uporabljati dvojnega računovodstva, je pa to običajno priporočljivo, saj bodo mala in rastoča podjetja z dvojnim knjigovodstvom na podlagi izkazov imela dober pregled nad bilanco stanja in poslovanjem podjetja.

UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV

Dolga desetletja so poslovne dogodke v knjige vnašali ročno, danes pa vnašanje v računalnik vzame občutno manj časa. Pri finančnem poslovanju so namreč v pomoč računovodski programi, ki so vse bolj sodobno zasnovani in uporabnikom prijazni. Sodobne aplikacije celoten postopek računovodstva olajšajo z uporabo intuitivnih zaslonov za vnos podatkov, hkrati pa so zastareli izrazi zamenjani z znanim izrazoslovjem, ki je večini od nas bolj domače. Dejansko lahko uporaba računovodskega programa zmanjšuje možnost napak pri vnosu ali pa opozori na manjkajoč dvojni vnos. Veliko časa vam dober program prihrani tudi pri dostopu do izčrpnih računovodskih poročil. Včasih so jih preračunavali in izdelovali iz preglednic, danes pa obsežen nabor računovodskih izkazov, kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega uspeha in pregled denarnega toka, lahko oblikujemo s programom zgolj v nekaj sekundah.

Dvakratni doktor makroekonomije Domen Zavrl je izpopolnjeval svoje znanje iz finančnega računovodstva na Tuck School of Business in ima na tem področju neprecenljive izkušnje, zato boste več uporabnih in zanimivih informacij našli na njegovem blogu.