Računovodstvo je staro vsaj pet tisoč let, saj njegove prve zametke najdemo že med izkopanimi ostalinami civilizacij na območju Mezopotamije. Na najdiščih predantičnih civilizacij so odkrili različne kupoprodajne zapise in informacije o dolgovih. Zaloge blaga so že takrat beležili z glinenimi žetoni. Pogodbe je pisal mestni pisar na glineno tablico, saj je v tistih časih le malo ljudi znalo brati in pisati. Podatke o dolgovih so pisali tudi v stari Grčiji in Egiptu. Na Kitajskem so šli še korak dlje in poslovanje že nadzirali z rednimi “revizijskimi poročili”, saj je fevdalna oblast želela podrobno spremljati poslovanje svojih podrejenih dobaviteljev. Ko so Grki v 7. stoletju pred našim štetjem pričeli kovati denar, so se pojavili tudi prvi zametki bančništva.

Seveda računovodski začetki v davnini nimajo prav veliko skupnega z današnjim računovodstvom. Šele v obdobju cvetoče srednjeveške trgovine v 15. stoletju lahko na območju Beneške republike najdemo prve zapise o dvostavnem knjigovodstvu, predhodniku sodobnega računovodstva, kot ga poznamo danes. 

KAJ JE RAČUNOVODSTVO?

Računovodstvo je zelo široka dejavnost in je del informacijskega sistema v vsakem poslovnem sistemu. Zadolženo je za računovodsko spremljanje, presojanje in prikazovanje rezultatov poslovanja. Osnovni cilj računovodje je zbiranje in vrednostno obdelovanje podatkov, ki predstavljajo gospodarjenje podjetja in omogočajo hkrati tudi bolj učinkovito načrtovanje finančnih transakcij v prihodnjih obdobjih.

V nasprotju s splošnim prepričanjem računovodje ne vpisujejo samo suhoparnih številk v debele knjige in preračunavajo davke, temveč jih najdemo tudi med preiskovalci kriminala in korupcije. Računovodje izvajajo revizije in pišejo poročila. Spet drugi delajo izključno v vladnih službah ali proizvodnih podjetjih.

Računovodstvo je širši pojem od knjigovodstva, ki je tisti del računovodstva, ki knjiži ustrezne dokumente v poslovne knjige.

Z razvojem tržnega gospodarstva od računovodstva pričakujemo tako podatke o preteklem poslovanju, kot tudi tiste informacije, ki nam pomagajo oblikovati strategije za prihodnost. Pomembno orodje je seveda tudi analiza dobljenih podatkov.

Vsaka država ima svoje kulturne in zato tudi računovodske posebnosti. Zato imajo države tudi sebi po meri prilagojene računovodske sisteme. V Sloveniji uporabljamo model mešane ekonomije, saj se v njem prepletata dva računovodska sistema; model fiskalne previdnosti in bolj tržno usmerjen Anglosaški model.

NALOGE RAČUNOVODJE

Poznamo več različnih tipov računovodstva in sicer finančno, vladno, javno, stroškovno, forenzično, poslovodno in davčno računovodstvo ter revizije. Vsem tipom je skupno izrecno upoštevanje dejstev. To pomeni, da je končni izkaz, ki ga pripravi računovodja, vedno prikaz dejanskega stanja in dejstev, ne glede na to, če izstavlja račune za vaše podjetje, preiskuje finančni kriminal ali pa pripravlja zahtevno finančno poročilo za globalni koncern. Opravlja lahko računovodske in knjigovodske naloge v majhnem podjetju ali pa je ozko specializiran le za svoje strokovno področje in sodeluje z drugimi računovodji v velikem globalnem podjetju.

FINANČNO RAČUNOVODSTVO

Finančno računovodstvo vedno gleda na preteklo uspešnost in ne v prihodnost, kot je to značilno za poslovodno računovodstvo. Finančno računovodstvo v obliki računovodskih izkazov zagotavlja natančen prikaz poslovne uspešnosti v določenem časovnem obdobju. Končni izkazi so dostavljeni tudi zunanjim delničarjem, investitorjem ali finančnim institucijam. Računovodstvo in računovodsko poročanje je tesno povezano s korporativnim upravljanjem. Računovodske informacije so vhodne informacije za mehanizme upravljanja. Prav tako mehanizmi korporativnega upravljanja lahko vplivajo na kakovost izkazanih računovodskih informacij. Več o tem lahko preberete na blogu, ki ga piše Domen Zavrl, doktor ekonomskih znanosti, ki je svoje znanje pridobival tudi na odlični univerzi Tuck Darthmouth.

Osnovni cilji finančnega računovodstva so torej slediti, beležiti in na koncu izdelati poročilo o finančnih transakcijah z računovodskimi izkazi, skladno s standardi in pravili, da je poročanje in izkazovanje konsistentno. Enaka pravila veljajo za vse organizacije. Zato so strokovnjaki vpeljali kodeks računovodskih načel.

KODEKS RAČUNOVODSKIH NAČEL

To je zbirka strokovnih rešitev, ki jo je leta 1995 pripravil Slovenski inštitut za revizijo. Zbirka zajema vsa domača računovodska načela; izhodiščna načela, načela računovodskega izkazovanja ekonomskih kategorij, načela knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja, računovodskega proučevanja, načela računovodskega informiranja in načela organiziranja računovodske službe.